Skip to main content

Regels in geval van schoolverzuim

Als uw kind ziek is, verzoeken wij u dit de school voor aanvang  van de lessen te melden. 's Morgens is dat tussen 8.15 uur en 8.30 uur, 's middags tussen 12.45 uur en 13.00 uur. Het is namelijk voor de leerkrachten storend als ze steeds onder de les naar de telefoon moeten. Als uw kind niet ziek is gemeld en niet op school aanwezig is, kunt u van de leerkracht een telefoontje verwachten. Zo weet u altijd dat uw kind veilig op school is aangekomen.
Als leerlingen spijbelen, kan dat een signaal zijn dat het niet goed gaat. In dat geval kan de school een schoolmaatschappelijk werker, een vertrouwensarts of de leerplichtambtenaar inschakelen.

Regels t.a.v. extra verlof

Het uitgangspunt is, dat een kind wat leerplichtig is, elke schooldag naar school gaat. Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waardoor de leerling niet naar school hoeft. Extra verlof wordt alleen toegestaan als er sprake is van een gewichtige omstandigheid. Hiervan is bv. sprake bij een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad. Vakantie is over het algemeen geen reden voor het toestaan van extra verlof.

De vakantie dient te worden opgenomen in de schoolvakanties. Er zijn evenwel zeer incidentele situaties denkbaar, waar dit niet mogelijk is. Een tweede vakantie is dit zeker niet. Wel kan bv. een gezinsactiviteit waarvoor ten hoogste twee dagen verlof wordt aangevraagd, aangemerkt worden als een gewichtige omstandigheid. Aanvragen om extra verlof dient u minimaal 1 maand vooraf schriftelijk in te dienen bij de directeur van de school.                   
Speciale aanvraagformulieren zijn beschikbaar op school. De directeur beslist op het verzoek nadat hij het advies heeft ingewonnen van de leerplichtambtenaar. Aanvragen waarbij de termijn van 1 maand voorafgaand aan het gevraagde verlof niet in acht worden genomen, worden niet in behandeling genomen. Voor verlof wegens familieomstandigheden (de zg. rouw- en feestdagen) kan eveneens een formulier worden ingevuld.

 

.