Skip to main content

Organisatie interne leerlingenzorg

Uitgangspunt:

Wij vinden dat op onze school iedere leerling zoveel mogelijk het onderwijs dient te krijgen binnen onze mogelijkheden wat hij/zij aankan. Dat betekent dat leerlingen met leer- of gedragsproblemen, maar ook de meerbegaafde leerlingen, zoveel mogelijk  onderwijs krijgen op zijn/haar niveau. We willen zorg dragen voor een ononderbroken ontwikkeling van alle leerlingen.

Onze werkwijze:

Wij volgen uw kind in zijn ontwikkeling vanaf groep 1 tot aan het verlaten van onze basisschool eind groep 8. Dat doen we in de onderbouw door observaties van de groepsleerkrachten en de daaraan gekoppelde KIJK registratie vanaf groep 1 tot en met groep 4. In groep 5 t/m 8 maken de groepsleerkrachten gebruik van hun observaties tijdens het werk en de behaalde resultaten van uw kind, tevens volgen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling met de Kijk registratie op sociale competenties. U als ouders wordt  bij alles betrokken. Minimaal 3x per jaar wordt u op de hoogte gebracht in groep 1 en 2. In groep 3 t/m 8 is dit gekoppeld aan de rapportbesprekingen die we eveneens 3x per jaar houden.

Leerlingvolgsysteem

Het volgen van de kinderen leggen we vast in het Leerlingvolgsysteem. Hierin verzamelen we de vorderingen van de leerlingen en beoordelen hiermee hun dagelijks werk. Voor rekenen, taal, begrijpend lezen is het verweven in de methode. Als methode onafhankelijke toetsen gebruiken we de Cito toetsen. In groep 1 en 2 zijn dat de toetsen Taal voor Kleuters en Rekenen voor Kleuters

In groep 3 t/m 8 de volgende toetsen:

 • Woordenschat (in groep 3 en 8)
 • Spellingsvaardigheid (groep 3 t/m 7)
 • Rekenen / Wiskunde (groep 3 t/m 7)
 • Begrijpend lezen (groep 3 t/m 7)
 • Drie Minutentoets(automatiseren van het woordlezen in groep 3 t/m 8)
 • AVI lezen(tekstlezen qua moeilijkheid en binnen gestelde tijdscriteria groep 3 t.m 8)
 • De Entreetoets in groep 7
 • De Eindtoets in groep 8

Tevens volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, met o.a. de Kijk-registratie.
Voor het volgen van het technisch lees-proces gebruiken we de AVI en DMT-toetsen. De intern begeleider, juf Coby, bewaakt dit proces, samen met de directie en de leerkrachten. De vorderingen worden regelmatig besproken in groepsbesprekingen met het team of in subteams onder leiding van de intern begeleider en de directeur.

Hoe werkt onze zorgstructuur ?

Wanneer we zien dat een leerling herhaaldelijk op een of meer gebieden achterblijft plaatsen we deze leerling in het zorgtraject (niveau 1) en bieden we, uit voorzorg, direct extra hulp aan, met als doel de achterstand in ontwikkeling zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor maken de intern begeleider samen met de groepsleerkracht een plan van aanpak, binnen het groepsplan waarin we specifieke activiteiten of extra instructie en/of herhalen van een lesonderdeel noteren. De intern begeleider maakt voor deze leerling een dossier, de groepsleerkracht licht u als ouder over deze gang van zaken in.

Eens in de 6 weken vinden er gesprekken plaats met individuele groepsleerkrachten, intern begeleider en directeur waarin de vorderingen en de wijze van het aanbieden van hulp in de groep geĆ«valueerd worden. Wanneer uw kind de achterstand in ontwikkeling heeft ingehaald dan stoppen we deze extra zorg en kan het de leerstof in de groep volgen. Als blijkt dat de achterstand in ontwikkeling blijft of zelfs groter wordt dan plaatsen we deze leerling in de volgende fase van de zorg namelijk niveau 2. Nu is er meer gerichte, specifieke hulp nodig en stelt de intern begeleider in samenspraak met de groepsleerkracht een handelingsplan op. Er wordt nu gerichter gewerkt aan bepaalde onderdelen, meestal met een specifieke methode om de ont-wikkeling van uw kind te bevorderen. Dit vindt vooral in de groep plaats, maar kan ook individueel of in kleine groepjes plaatsvinden buiten de klas.

U als ouder wordt aan het begin van deze aanpak uitgenodigd voor een uitleg door de leerkracht (mogelijk de intern begeleider). Tijdens dit gesprek vragen we ook om uw hulp bij het thuis inoefenen van een bepaald lesonderdeel.
Heeft deze aanpak succes, dan sluiten we het handelingsplan af of waar nodig is, wordt dit herhaald op een ander niveau of lesonderdeel. Op deze manier garanderen wij een goede zorg voor het bevorderen van  de ontwikkeling van de leerlingen.

Blijkt dat de achterstand  groter wordt dan  verplaatsen we uw kind naar niveau 3 van het zorgtraject en via hdet ZAT (Zorg Advies Team) van onderwijsgroep Perspecto kunnen we de externe hulp inroepen. De hulp bestaat veelal uit onderzoek doen en/of adviezen geven waarmee we het kind verder kunnen helpen op school. Daarbij hebben we de toestemming van de ouders nodig en wordt u dus vanzelfsprekend bij deze beslissing betrokken. Met behulp van de externe deskundige is het mogelijk de ontwikkeling van uw kind met een zeer specifieke aanpak te stimuleren. Uw kind kan vaak met enige aanpassing op school blijven.

Voor een kind met een lichamelijke of geestelijke handicap is het mogelijk dat de ouders, in overleg met de school, extra hulp kunnen aanvragen. Hiervoor dient ook een rapport ingevuld te worden door ouders en school. Wordt door de indicatiecommissie een positieve beschikking afgegeven dan krijgt de leerling extra hulp toegezegd.  Dit schooljaar wordt deze gang van zaken afgesloten.

Wanneer in een enkel geval het kind wordt aangemeld voor het sbo (speciaal basis onderwijs) is een Toelaatbaarheidsverklaring nodig (niveau 4).Door de wet is voorgeschreven dat een leerling niet zo maar naar het speciaal onderwijs kan worden doorverwezen. De basisschool zal eerst moeten aantonen wat er al aan extra hulp geboden is. Door het bijgehouden leerlingdossier kan de basisschool de extra hulp die is ingezet en de werkwijze aantonen. Veelal is dit omschreven in een ontwikkelingsperspectief. Dit is in samenspraak met de bovenschoolse ondersteuning opgezet en wordt aan de ouders voorgelegd en ondertekend.

Vroegtijdig signaleren

We ervaren dat we door vroegtijdig signaleren van leerlingen met een achterstand in hun ontwikkeling en door snel hulp te bieden met een intensieve aanpak, succes hebben in het begeleiden van onze leerlingen. We zien dat onze leerlingen trots zijn op hun resultaten als ze merken dat ze vooruitgang boeken. Vaak doen we een beroep op de hulp van de ouders.

Plusleerlingen

Uit het leerlingvolgsysteem en de observaties van de groepsleerkrachten komt ook naar voren dat er leerlingen zijn die meer aankunnen dan de leerstof van de groep. We noemen deze leerlingen "plusleerlingen". Zij kunnen meer uitdaging aan. Voor deze groep leerlingen verzamelen we extra uitdagende leerstof, waaraan zij in de groep mogen werken. De intern begeleider blijft het proces wel bewaken.

Soms zijn er leerlingen die vanaf de kleutergroep al versneld zich de leerstof eigen maken en in een hoger tempo de basisstof verwerken. Voor deze leerlingen wordt vaak een onderzoek aangevraagd op basis waarvan we een individuele aanpak samenstellen. Dit wordt altijd in samenspraak met de ouders uitgevoerd. Wanneer de school deze leerlingen niet meer voldoende uitdaging kan bieden is er de overstap naar het Leonardo onderwijs mogelijk, hetgeen onder hetzelfde schoolbestuur wordt gerealiseerd. De directie, samen met de interne begeleider, blijft het gehele proces wel bewaken, de groepsleerkrachten voeren dit dagelijks uit.

Onze MIB-er Coby de Pagter aan het werk!

Leerling-gebonden financiering

Op basis van de nieuwe wettelijke regeling leerling-gebonden financiering kunnen leerlingen met een handicap in het basisonderwijs geplaatst worden.
We hebben daarom beleid op school ontwikkeld met betrekking tot integratie van leerlingen met een handicap. Daarbij sluiten we aan op de vraag rondom passend onderwijs.

Wij willen als school zo veel mogelijk rekening houden met de verschillen tussen kinderen en met de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen. Dit houdt in dat we ons onderwijs ook willen afstemmen op de onderwijsbehoefte van een gehandicapt kind. Ouders die bij ons op school een kind met een handicap aanmelden, zullen we vanuit een positieve manier benaderen. We zullen zo nauwkeurig mogelijk nagaan wat de mogelijkheden van onze school zijn voor het verzorgen van onderwijs aan dit kind.

We gaan bij het onderzoeken uit van onderstaande uitgangspunten:

 • een kind met en handicap heeft recht op onderwijs in de woonomgeving, samen met andere kinderen uit de buurt;
 • een kind met een handicap heeft recht op integratie in het regulier onderwijs;
 • ouders hebben keuzevrijheid bij het kiezen van de school voor hun kind;
 • alle zaken worden in een open communicatie met de ouders besproken;
 • voor elk kind bepalen we, aan de hand van zo objectief mogelijke    criteria, wat voor mogelijkheden we hebben om passend onderwijs te verzorgen; daarbij speelt de zwaarte van de handicap een rol;
 • we maken gebruik van externe ondersteuning bij de afweging.

Bovenschoolse zorg Onderwijs Groep Perspecto

Soms maakt de leerkracht of u als ouder zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Dan blijkt bijvoorbeeld dat uw kind ergens moeite mee heeft. Dat kan zijn met rekenen of taal, met concentratie, maar ook met samen spelen of samenwerken. De leerkracht overlegt dan met u en meestal ook met de intern begeleider over welke hulp gewenst is. Samen met u worden dan stappen ondernomen om uw kind die hulp of extra aandacht te bieden die het nodig heeft.

Soms heeft de school zelf niet voldoende mogelijkheden om de situatie van uw kind echt te verbeteren. De school kan dan samen met u besluiten uw kind aan te melden bij het Zorg-en adviesteam, het ZAT.

In het ZAT werken verschillende deskundigen samen. Het team bestaat uit een jeugdarts, een (school)maatschappelijk werker, een orthopedagoog of psycholoog, een preventief ambulant begeleider en enkele intern begeleiders van Perspecto scholen.  Het ZAT kan u en de school adviseren over mogelijke oplossingen en de beste hulp voor uw kind. Binnen de Bovenschoolse Zorg van Perspecto zijn er brede mogelijkheden voor extra hulp. Eveneens kan de schoolmaatschappelijk werker de hulpvraag bespreken in het overleg van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hierin zijn hulpverlenende instanties gebundeld om per hulpvraag te bepalen welke zorg er buiten de zorg op school gewenst is. Dit CJG kunt u als ouder ook altijd op eigen initiatief benaderen voor vrijblijvend advies.

Hoe werkt het ZAT?

U besluit samen met de school uw kind aan te melden voor het ZAT (u geeft hiervoor schriftelijke toestemming). De intern begeleider vult samen met de groepsleerkrachten de aanmeldingsformulieren in waarop alle informatie vermeld staat, die nodig is om een goed overleg te kunnen voeren.
Het ZAT bespreekt de situatie van uw kind. Alle aangeleverde informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
Het team zoekt samen met een vertegenwoordiger van de school naar oplossingen en geeft een advies over de benodigde hulp.
Het advies wordt met u door iemand van school besproken, vervolgens wordt de benodigde hulp in gang gezet en uitgevoerd.
Aan de hulp van het ZAT zijn voor u geen kosten verbonden.