Skip to main content

Missie

Basisschool Op Weg is een school waar hard wordt gewerkt aan actueel onderwijs. De kinderen krijgen de gelegenheid om ontwikkelingsgericht te werken. Eigentijdse methodes, een afgestemd pedagogisch klimaat, een uitstekend functionerend zorgsysteem  en zeer gericht ICT onderwijs in alle groepen zijn voor ons voorwaarden om optimale leerprestaties te verkrijgen.

Met optimale leerprestaties bedoelen we dat we ons onderwijs zo inrichten dat de leerlingen van groep 8 de eindtermen kunnen halen.
De methodes zijn de afgelopen  jaren op alle vakgebieden (lezen, taal, rekenen wereldoriënterende vakken, muziek, handvaardigheid en tekenen) gemoderniseerd.

Om tot een goede afstemming van pedagogisch klimaat te komen hebben we ons verdiept in een leerlingvolgsysteem met kijk op sociale competenties van leerlingen, zodat we daar zo gericht mogelijk op in kunnen spelen. Inmiddels functioneert dit systeem tot ieders voldoening. De rol van de leerkrachten is zo dat ze uw kind positief benaderen en trachten de aandacht te richten op zijn/ haar sterke kanten. Door positief gedrag te belonen krijgt een kind een positief beeld over zichzelf.

Bij ruzies tussen kinderen treedt de leerkracht sturend op en zorgt hij of zij ervoor, dat de kinderen zelf komen tot een analyse van de ruzie en de oplossing.

Tevens gebruiken we structureel het pestprotocol. Wij hechten er als school aan dat kinderen worden aangesproken op pestgedrag. Gepeste kinderen worden door de leerkracht opgevangen. In de lessen besteden we veel preventieve aandacht aan pesten en pestgedrag,maar ook aan normen en waarden met als basis een 5-tal hoofdgedragsregels. .

Het ICT onderwijs staat bij ons op een hoog niveau.
In alle klassen krijgen leerlingen gericht computeronderwijs met moderne software gekoppeld aan de belangrijke vakken zoals rekenen, taal, lezen en wereldoriënterende vakken m.n. aardrijkskunde.
We beschikken over computers in de klas en een aparte ICT- ruimte in de centrale hal. Aan ons netwerk zijn 20 computers gekoppeld waarmee we ook via internet geschikte programma's op kunnen roepen en vanzelfsprekend ook gebruiken. We beschikken nu over 5 digitale schoolborden.
Vanaf groep 5 krijgen leerlingen les in computervaardigheden via het programma Basisbits. In de groepen 6, 7 en 8 maken leerlingen werkstukken en presenteren deze met PowerPoint en Presi. In de groepen 4 t/m 8 werken we met het computerprogramma Snappet. Elke leerling heeft een tablet van school en deze wordt intensief ingezet bij de vakken rekenen, taal, spelling, woordenschat en studievaardigheden. De leerkracht kan op deze manier heel gericht de leerlingen direct volgen in zijn/ haar ontwikkeling. Onze ICT coördinator heeft taakuren om leerlingen en leerkrachten te ondersteunen bij het computeronderwijs.

Visie

  • Wij bieden openbaar onderwijs aan. Onze school is algemeen toegankelijk en streeft er actief naar om een ontmoetingsplaats te zijn voor verschillende levensbeschouwelijke en culturele opvattingen. Verdraagzaamheid en respect voor de opvattingen van een ander staan daarbij voorop.
  • Op onze school gaan we met elkaar om volgens algemeen maatschappelijk aanvaarde normen en waarden.
  • Op alle niveaus wordt verantwoording afgelegd over de behaalde resultaten en is er een continu proces van kwaliteitsverbetering.
  • Het onderwijs is onderdeel van onze maatschappij en dient in te spelen op de ontwikkelingen die in deze maatschappij plaatsvinden. Verwerving van kennis, inzicht en vaardigheden vindt zoveel mogelijk in de maatschappelijke context plaats. Ons onderwijs past zich aan de veranderingen in de samenleving aan en is modern naar inhoud, didactiek als methodiek.
  • Sociale vaardigheden, gevoel voor normen en waarden en een flexibele instelling zijn, naast kennis, inzicht en technische vaardigheden, belangrijke eigenschappen voor de leerling om te kunnen functioneren in onze complexe, multiculturele samenleving van permanente educatie.
  • De leerling staat centraal in ons onderwijs. Hij of zij heeft recht op zo veel mogelijk zorg op maat en op kwalitatief hoogstaand onderwijs. In een inspirerende, maar ook geborgenheid biedende omgeving. Hij of zij is daarbij in toenemende mate medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces. Kinderen wordt de kans geboden op individuele ontplooiing, op maatschappelijke en economische onafhankelijkheid.
  • In het belang van de leerling streven wij naar samenwerking met andere bij de jeugdzorg betrokken organisaties en (onderwijs) instellingen Het gaat hierbij onder andere om de zorg voor, en het onderwijsaanbod aan leerlingen met een bepaalde handicap.
  • Onze medewerkers zijn professionals. Zij zijn gemotiveerd en begeleiden op deskundige wijze het leerproces van de leerlingen. Daarbij streven zij actief naar samenwerking met collega?s , ouders en andere betrokkenen. Onze medewerkers hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen.
  • De overheid (als financier) en ouders en leerlingen (als onze klanten) mogen eisen stellen aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Om de profilering en visie waar te maken, voert onze school strategisch beleid. Bij het strategisch beleid gaat het om de lange(re) termijn doelen en hoe die bereikt moeten worden. Het is dus toekomst- en veranderingsgericht. Het gaat hierbij vooral om de vraag welke maatregelen en activiteiten nodig zijn om de kwaliteit van de scholen te verhelderen en te versterken. In het strategisch beleid worden de eisen van de overheid en van de omgeving (ouders, vervolg onderwijs, buurt/wijk, instellingen, e.d.) afgestemd op de eigen professionele opvattingen van de medewerkers. Deze worden bij ons op school verantwoord in een schoolplan voor een periode van vier jaar en een jaarplan, dat onderdeel is van het schoolplan en jaarlijks tweemaal wordt geëvalueerd om tussentijds vast te stellen of onze doelen  zijn gehaald of moeten worden bijgesteld.